SZMSZ

Szervezeti és működési szabályzatSzervezeti és működési szabályzat

 

1. Általános rendelkezések:
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait.
 
 
2. A könyvtárra vonatkozó adatok:

1. A könyvtár elnevezése: Nyírség Könyvtár Alapítvány (továbbiakban: Könyvtár)
2. A könyvtár székhelye: Nyíregyháza
3. A könyvtár létesítésének időpontja: 2003. február 10.
4. A könyvtár címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5. Tel/Fax: 42/ 445-6935.
5.A könyvtár bélyegzője:Téglalap alakú: „Nyírség Könyvtár Alapítvány”4400 Nyíregyháza,
   Ungvár stny.5. Adószám:18810048-1-15

3. A könyvtár irányítása és felügyelete
Háromtagú kuratórium irányítja, és felügyelő bizottság ellenőrzi.
 
 
4. A könyvtár fenntartása és működtetése
Nyírség Könyvtár Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.
 
 
5. A könyvtár feladatai
Nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény. Részt vesz Nyíregyháza város lakosságának könyvtári ellátásában. Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek.
 
A könyvtár jellegét és feladatait az 1997. évi CXL. törvény a kulturális alapellátásról és a kulturális tárgyi örökség védelméről határozza meg. 55. §-ban leírja, hogy „A nyilvános könyvtár alapfeladatai:

a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,

d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,

e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,

f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,

g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,

h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,

i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,

j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,

k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.
 
Az alaptevékenység keretében elvégzendő feladatok

– a könyvtár állományának folyamatos gyarapítása;
– a dokumentumok nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása;számítógépes adatbázisok építése;
– a gyűjtemény megőrzése, védelme;a fölöslegessé vált, elhasználódott dokumentumok törlése;
– olvasószolgálati tevékenység végzése;
– a dokumentumok kölcsönzése, helyben használatának biztosítása. 

Szolgáltatások:
 
– Internetes elérhetőség biztosítása;
– fénymásolás;faxolás;scannelés;
– CD/DVD-re archiválástájékoztatás, irodalomkutatás;
– a hátrányos helyzetű rétegek (vakok, csökkent látóképességűek, mozgáskorlátozottak stb.) ellátása;
– Kiegészítő tevékenység keretében elvégzendő feladatok, közösségi foglalkozások (irodalmi rendezvények,            olvasótáborok, iskolai foglalkozások, klubok) szervezése. 

 
6. A gyűjtőkör

Magyar nyelven kiadott szépirodalmi művek. Helyismereti vagy művelődéstörténeti, esztétikai szempontból fontos – esetleg régebben kiadott művek.Erős válogatással az idegen nyelvű szépirodalom – elsősorban a nyelvtanulás igényeire tekintettel.A magyar nyelven megjelent kézikönyvek és segédkönyvek, szakterületek szerinti válogatással.Általános művelődést, a tanulást, a közélethez, a munkához szükséges tájékozódást szolgáló ismeretterjesztő és szakmai könyvek. 
A beszerzés elsődleges forrása a jelenlegi könyvkiadás.
 
Magyar nyelvű hírlapok és folyóiratokHelyismereti dokumentumok, melyek vásárlással, ajándékozással kerülhetnek a könyvtár állományába.Hanglemezek, CD-lemezek, magnetofon felvételek, diafilmek, hangos könyvek, videokazetták, kották, számítógépes adathordozók, CD-ROM-ok az olvasók igényei, illetve pénzügyi, technikai lehetőségek szerint. 

 
7. Állománygyarapodás

A könyvtár állománya vétel, ajándék útján gyarapodik.Az állomány tervszerű, folyamatos gyarapítását, kiegészítését az olvasói igényeket szem előtt tartva végzi.A könyvtár állományát a könyvtári előírásoknak megfelelően tartja nyilván, gondoskodik annak védelméről. 

8. A könyvtár használata, szolgáltatásának igénybevétele

A könyvtár állományát olvasó szolgálat fenntartásával bocsátja olvasói rendelkezésére. Ennek érdekében az olvasók igényeinek megfelelő szolgáltatásokat alakít ki.A könyvtárat az olvasók a nyitvatartási időn belül a könyvtárhasználati szabályzatban foglaltaknak megfelelően térítésmentesen használhatják.Ezeken túl a könyvtár az olvasói igények jobb kielégítése érdekében egyéb szolgáltatásokat is kialakíthat. 

A könyvtár kormányzati funkciók szerinti alaptevékenységei 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Ide tartozik:
– a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon
– a használói és helyi igényeknek megfelelően
-a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;
– a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő tartóstankönyv-beszerzésével.összefüggő feladatok ellátása  

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
     
082044 Könyvtári szolgáltatások
Ide tartozik:

– a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),
– a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve- a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.
 
Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 

   
Az intézményben foglalkoztatottak körét, az alkalmazás feltételeit, a munkavégzés általános szabályait a munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételeket a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.
A könyvtárban foglalkoztatottak jogviszonya munkaviszony, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. A dolgozók munkájukat aláírásukkal igazoltan megismert és elfogadott munkaköri leírás alapján végzik.
Az intézmény dolgozói kötelesek a nyilvántartási rendet betartani, munkájukat a munkaköri leírásnak az igazgató utasításainak megfelelően a magyar könyvtárosság etikai kódexe szövegében megfogalmazott erkölcsi normák alapján végezni.  A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen és a munkaköri leírásban rögzítettek alapján történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni.
A munkarendet a hatályos alapító okirat szerint a kuratórium elnöke állapítja meg, aki a munkáltatói jogok gyakorlója is egyben. Az elnök akadályoztatása esetén a munkáltatói és vezetői jogokat a két kuratóriumi tag közösen látja el. Az intézmény főállású és teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak munkaidő mértéke heti 40 óra.
 
11. Munkakörök

A kuratórium elnöke – képviseleti és munkáltatói jogok

Az alapítvány főállású foglalkoztatottjainak létszáma: 2 fő
Alapítvány igazgatója: fő feladata a szervezési és irányítási feladatok ellátása továbbá a munkaköri leírás szerinti tevékenységek. Munkáltatója a kuratórium két tagja.
Könyvtárvezető,könyvtáros: fő feladata az állománykezelés és az olvasói kiszolgálás továbbá a munkaköri leírás szerinti tevékenységek. Munkáltatója az alapítvány elnöke.
Helyettesítés rendje: az alapítvány igazgatójának akadályoztatása esetén helyettesítését a könyvtárvezető látja el. A könyvtárvezetőjének akadályozatása esetén helyettesítését az alapítvány igazgatója látja el.
A kuratórium elnökének, mint képviseletre jogosult személynek akadályoztatása esetén a harmadik féllel szembeni képviseltet a kuratórium két másik tagja látja el.

 

12. Záró rendelkezések

Az SZMSZ hatálybalépése:
Az SZMSZ 2016. november 15. napján lép hatályba.

 
Nyíregyháza, 2016. november 15.
………………………
Onderó Szilárd

Facebook oldalunk

Tárhelyszolgáltató

Név: TeraHost Kft.
Cím: 2220 Vecsés, Kinizsi utca 73.
Tel.: +36 30 690 9394
E-mail: info@teratarhely.hu
              teratarhely.hu

Elérhetőségeink

Cím: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.
Telefonszám: +36-42-445-693
Fax szám: +36-42-445-693
E-mail cím: nyirsegkvt@freemail.hu

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás